Търговия

Общи условия за продажба

1. Приложение на условията.Договорът (Договор) между Продавача и Купувача за продажба на стоки (Стоки) и/или услуги (Услуги), които ще бъдат доставени от Продавача, се основава на тези условия с изключение на всички други условия (включително всички условия/условия, които Купувачът претендира да кандидатства по всяка поръчка за покупка, потвърждение на поръчка, спецификация или друг документ).Тези условия се прилагат за всички продажби на Продавача и всяка промяна в тях няма да има ефект, освен ако не е изрично договорено в писмен вид и е подписано от служител на Продавача.Всяка поръчка или приемане на оферта за Стоки или Услуги от Купувача ще се счита за оферта от Купувача за закупуване на Стоки и/или Услуги, предмет на тези условия.Всяка оферта се дава на базата на това, че няма да има договор, докато Продавачът не изпрати потвърждение на поръчката на Купувача.

2. Описание.Количеството/описанието на Стоките/Услугите трябва да бъде както е посочено в потвърждението на Продавача.Всички мостри, чертежи, описателни материали, спецификации и реклами, публикувани от Продавача в неговите каталози/брошури или по друг начин, не са част от Договора.Това не е продажба по мостра.

3. Доставка:Освен ако не е договорено друго в писмена форма от Продавача, доставката на Стоките се извършва на мястото на дейност на Продавача.Услугите се предоставят на такова място(а), посочено в офертата на Продавача.Купувачът трябва да приеме доставката на Стоките в рамките на 10 дни, след като Продавачът го уведоми, че Стоките са готови за доставка.Всички дати, посочени от Продавача за доставка на Стоки или извършване на Услуги, са предназначени да бъдат приблизителни и времето за доставка не трябва да се прави по същество чрез известие.Ако не са посочени дати, доставката/изпълнението трябва да бъде в рамките на разумен срок.При спазване на другите разпоредби на настоящото, Продавачът не носи отговорност за никакви преки, косвени или последващи загуби (и трите условия включват, без ограничение, чиста икономическа загуба, пропуснати печалби, загуба на бизнес, изчерпване на репутация и подобни загуби) , разходи, щети, такси или разходи, причинени пряко или непряко от забавяне на доставката на Стоки или Услуги (дори ако е причинено от небрежност на Продавача), нито забавяне дава право на Купувача да прекрати или анулира Договора, освен ако това забавяне надвишава 180 дни.Ако по някаква причина Купувачът не приеме доставката на Стоките, когато са готови, или Продавачът не е в състояние да достави Стоките навреме, защото Купувачът не е предоставил подходящи инструкции, документи, лицензи или пълномощия:

(i) Рискът при Стоките преминава към Купувача;

(ii) Стоките се считат за доставени;и

(iii) Продавачът може да съхранява Стоките до доставката, след което Купувачът носи отговорност за всички свързани разходи.Количеството на всяка пратка Стоки, както е регистрирано от Продавача при изпращане от мястото на дейност на Продавача, ще бъде убедително доказателство за количеството, получено от Купувача при доставката, освен ако Купувачът може да предостави убедителни доказателства, доказващи противното.Купувачът предоставя на Продавача своевременен и безплатен достъп до неговите съоръжения, както се изисква от Продавача за извършване на Услугите, като информира Продавача за всички правила за здраве/безопасност и изисквания за сигурност.Купувачът също така трябва да получи и поддържа всички лицензи/съгласия и да спазва цялото законодателство във връзка с Услугите.Ако изпълнението на Услугите от Продавача е възпрепятствано/забавено от действие/бездействие на Купувача, Купувачът трябва да заплати на Продавача всички разходи, направени от Продавача.

4. Риск/заглавие.Стоките са на риск от Купувача от момента на доставката.Правото на купувача да притежава стоки се прекратява незабавно, ако:

(i) Купувачът има издадена заповед за обявяване в несъстоятелност срещу него или сключва договореност или споразумение с кредиторите си, или по друг начин се възползва от която и да е законова разпоредба, която е в сила към момента за облекчаване на несъстоятелни длъжници, или (като юридическо лице) свиква събрание на кредиторите (официално или неофициално) или влиза в ликвидация (доброволна или принудителна), с изключение на платежоспособна доброволна ликвидация с цел само преустройство или сливане, или има синдик и/или управител, администратор или административен синдик е назначен за неговото предприятие или която и да е част от него, или са подадени документи в съда за назначаване на администратор на Купувача или уведомление за намерение за назначаване на администратор е дадено от Купувача или неговите директори или от квалифициран притежател на плаваща такса (както е определено в Закон на Китайската народна република относно несъстоятелността на предприятията от 2006 г.), или е прието решение или е представена петиция до който и да е съд за ликвидация на Купувача или за издаване на административна заповед по отношение на Купувача, или е започнато някакво производство свързани с несъстоятелността или възможната несъстоятелност на Купувача;или

(ii) Купувачът търпи или позволява каквото и да е изпълнение, законно или справедливо, да бъде наложено върху неговата собственост или получено срещу него, или не спазва или изпълнява някое от задълженията си по Договора или всеки друг договор между Продавача и Купувача, или е не е в състояние да плати задълженията си по смисъла на Закона на Китайската народна република за несъстоятелността на предприятия от 2006 г. или Купувачът престане да търгува;или

(iii) Купувачът обременява или по някакъв начин таксува някоя от Стоките.Продавачът има право да възстанови плащането за Стоките, независимо че собствеността върху която и да е от Стоките не е преминала от Продавача.Докато всяко плащане за Стоки остава неизплатено, Продавачът може да изиска връщане на Стоките.Когато Стоките не бъдат върнати в разумен срок, Купувачът предоставя на Продавача неотменим лиценз по всяко време да влиза във всички помещения, където Стоките се съхраняват или могат да бъдат съхранявани, за да ги инспектира или, когато правото на Купувач на притежание е прекратено, да ги възстанови, и да разделя Стоки, където са прикрепени или свързани с друг артикул, без да носи отговорност за причинени щети.Всяко подобно връщане или възстановяване няма да накърнява продължаващото задължение на Купувача да закупува Стоки в съответствие с Договора.Когато Продавачът не е в състояние да определи дали някакви стоки са Стоките, по отношение на които правото на Купувач на притежание е прекратено, ще се счита, че Купувачът е продал всички Стоки от вида, продаден от Продавача на Купувача в реда, в който са били фактурирани на Купувача .При прекратяване на Договора, независимо от причината, правата на Продавача (но не и на Купувача), съдържащи се в този Раздел 4, остават в сила.

Продажби

5.Цена.Освен ако не е посочено друго писмено от Продавача, цената за Стоките ще бъде цената, посочена в ценовата листа на Продавача, публикувана на датата на доставка/предвидена доставка, а цената за Услугите ще бъде на база време и материали, изчислени в съответствие с Продавача стандартни дневни такси.Тази цена не включва данък върху добавената стойност (ДДС) и всички разходи/такси във връзка с опаковане, товарене, разтоварване, превоз и застраховка, всички от които Купувачът е длъжен да плати.Продавачът си запазва правото, като уведоми Купувача по всяко време преди доставката, да увеличи цената на Стоките/Услугите, за да отрази увеличение на разходите за Продавача поради всеки фактор извън контрола на Продавача (като, без ограничение, колебание на валутния курс , валутно регулиране, промяна на митата, значително увеличение на разходите за труд, материали или други разходи за производство), промяна в датите на доставка, количествата или спецификацията на Стоките, които ще бъдат поискани от Купувача, или всяко забавяне, причинено от инструкциите на Купувача , или неспособност на Купувача да предостави на Продавача адекватна информация/инструкции.

6. Плащане.Освен ако не е посочено друго писмено от Продавача, плащането на цената за Стоки/Услуги се дължи в лири стерлинги за следното: 30% с поръчка;60% не по-малко от 7 дни преди доставката/изпълнението;и остатък от 10% до 30 дни от датата на доставка/изпълнение.Времето за плащане е от съществено значение.Плащане не се счита за получено, докато Продавачът не получи изчистени средства.Цялата покупна цена (включително ДДС, според случая) ще бъде платима, както е посочено по-горе, независимо от факта, че спомагателните или свързаните с тях услуги остават неизплатени.Независимо от гореизложеното, всички плащания стават дължими незабавно при прекратяване на Договора.Купувачът трябва да извърши всички дължими плащания в пълен размер без приспадане, независимо дали чрез прихващане, насрещен иск, отстъпка, намаление или по друг начин.Ако Купувачът не плати на Продавача каквато и да е дължима сума, Продавачът има право на

(i) начисляване на лихва върху тази сума от датата на падежа за плащане при сложна месечна ставка, равняваща се на 3%, до извършване на плащането, независимо дали преди или след произнасяне на решение [Продавачът си запазва правото да иска лихва];

(ii) да спре изпълнението на Услугите или предоставянето на Стоки и/или

(iii) да прекрати Договора без предизвестие

7. Гаранция.Продавачът ще положи разумни усилия, за да предостави Услугите в съответствие във всички съществени аспекти със своята оферта.Продавачът гарантира, че в продължение на 12 месеца от датата на доставка, Стоките ще отговарят на изискванията на Договора.Продавачът не носи отговорност за нарушаване на гаранцията по отношение на Стоки, освен ако:

(i) Купувачът изпраща писмено уведомление за дефекта до Продавача и, ако дефектът е в резултат на повреда при транспортиране до превозвача, в рамките на 10 дни от момента, в който Купувачът открие или е трябвало да открие дефекта;и

(ii) Продавачът получава разумна възможност след получаване на известието да прегледа такива Стоки и Купувачът (ако бъде поискан от Продавача) връща тези Стоки на мястото на дейност на Продавача за сметка на Купувача;и

(iii) Купувачът предоставя на Продавача пълни подробности за предполагаемия дефект.

Освен това Продавачът не носи отговорност за нарушаване на гаранцията, ако:

(i) Купувачът използва по-нататък такива Стоки след като даде такова уведомление;или

(ii) Дефектът възниква, защото Купувачът не е спазил устните или писмените инструкции на Продавача относно съхранението, инсталирането, въвеждането в експлоатация, използването или поддръжката на Стоките или (ако няма такива) добрата търговска практика;или

(iii) Купувачът променя или ремонтира такива Стоки без писменото съгласие на Продавача;или

(iv) Дефектът е резултат от умерено износване.Ако Стоките/Услугите не отговарят на гаранцията, Продавачът по свое усмотрение ще поправи или замени такива Стоки (или дефектната част) или ще изпълни отново Услугите или ще възстанови цената на такива Стоки/Услуги по пропорционалната цена на Договора, при условие че , ако Продавачът поиска това, Купувачът трябва, за сметка на Продавача, да върне Стоките или частта от тези Стоки, която е дефектна, на Продавача.В случай, че не бъде открит дефект, Купувачът трябва да възстанови на Продавача разумните разходи, направени при разследване на предполагаемия дефект.Ако Продавачът спазва условията в предходните 2 изречения, Продавачът няма да носи допълнителна отговорност за нарушаване на гаранцията по отношение на такива Стоки/Услуги.

8. Ограничение на отговорността.Следните разпоредби определят цялата финансова отговорност на Продавача (включително всяка отговорност за действия/бездействия на неговите служители, агенти и подизпълнители) към Купувача по отношение на:

(i) Всяко нарушение на Договора;

(ii) Всяко използване или препродажба от Купувача на Стоки или на всеки продукт, включващ Стоки;

(iii) Предоставяне на Услугите;

(iv) Използване или прилагане на информация, съдържаща се в документацията на Продавача;и

(v) Всяко представяне, изявление или непозволено действие/бездействие, включително небрежност, произтичаща от или във връзка с Договора.

Всички гаранции, условия и други условия, подразбиращи се от закон или обичайно право (с изключение на условията, подразбиращи се от договорното право на Китайската народна република), са изключени от Договора до максималната степен, разрешена от закона.Нищо в тези условия не изключва или ограничава отговорността на Продавача:

(i) За смърт или телесна повреда, причинени от небрежност на Продавача;или

(ii) За всеки въпрос, който би било незаконно за Продавача да изключи или да се опита да изключи своята отговорност;или

(iii) За измама или измамно невярно представяне.

При спазване на гореизложеното, пълната отговорност на Продавача по договор, правонарушение (включително небрежност или нарушение на законово задължение), невярно представяне, реституция или по друг начин, възникващи във връзка с изпълнението или планираното изпълнение на Договора, ще бъде ограничена до цената на Договора;и Продавачът не носи отговорност пред Купувача за пропуснати ползи, загуба на бизнес или изчерпване на репутацията във всеки отделен случай, независимо дали е пряко, косвено или последващо, или каквито и да било искове за последващо обезщетение (както и да е причинено), което произтича от или във връзка с Договорът.

9. Непреодолима сила.Продавачът си запазва правото да отложи датата на доставка или да анулира Договора или да намали обема на Стоките/Услугите, поръчани от Купувача (без да носи отговорност към Купувача), ако е възпрепятстван или забавен в извършването на дейността си поради обстоятелства извън неговия разумен контрол, включително, без ограничение, стихийни бедствия, експроприация, конфискация или реквизиция на съоръжения или оборудване, правителствени действия, директиви или искания, война или национално извънредно положение, терористични актове, протести, бунтове, граждански вълнения, пожар, експлозия, наводнение, неблагоприятни, неблагоприятни или екстремни метеорологични условия, включително, но не само, буря, ураган, торнадо или светкавица, природни бедствия, епидемия, локаути, стачки или други трудови спорове (независимо дали са свързани или не с работната сила на която и да е от страните), или ограничения или забавяния, засягащи превозвачите или невъзможност или забавяне при получаване на доставки на адекватни или подходящи материали, труд, гориво, комунални услуги, части или машини, неполучаване на лиценз, разрешително или пълномощия, разпоредби за внос или износ, ограничения или ембарго.

10. Интелектуална собственост.Всички права на интелектуална собственост върху продуктите/материалите, разработени от Продавача, независимо или с Купувача, свързани с Услугите, са собственост на Продавача.

11. Общи.Всяко право или средство за защита на Продавача по Договора не засяга никое друго право или средство за защита на Продавача, независимо дали е съгласно Договора или не.Ако която и да е клауза на Договора бъде установена от съд или подобен орган за изцяло или частично незаконна, невалидна, нищожна, унищожаема, неприложима или необоснована, тя ще бъде до степента на такава незаконосъобразност, недействителност, нищожност, унищожаемост, неприложимост или необоснованост се счита за разделим и останалите разпоредби на Договора и останалата част от тази разпоредба остават в пълна сила и действие.Неуспехът или забавянето от страна на Продавача при прилагането или частичното прилагане на която и да е разпоредба на Договора не се тълкува като отказ от някое от неговите права по него.Продавачът може да прехвърли Договора или част от него, но Купувачът няма право да прехвърли Договора или която и да е част от него без предварителното писмено съгласие на Продавача.Всеки отказ от страна на Продавача за нарушение или неизпълнение на задължения по която и да е клауза на Договора от Купувача няма да се счита за отказ от последващо нарушение или неизпълнение и по никакъв начин не засяга други условия на Договора.Страните по Договора не възнамеряват което и да е условие на Договора да бъде изпълнимо по силата на Договорите (Права на трети страни) Договорното право на Китайската народна република 2010 г. от което и да е лице, което не е страна по него.Формирането, съществуването, изграждането, изпълнението, валидността и всички аспекти на Договора се уреждат от китайското законодателство и страните се подчиняват на изключителната юрисдикция на китайските съдилища.

Общи условия за закупуване на стоки и услуги

1. ПРИЛОЖИМОСТ НА УСЛОВИЯТА.Тези условия се прилагат за всяка поръчка, направена от Купувача („Поръчка“) за доставка на стоки („Стоки“) и/или предоставяне на услуги („Услуги“), и заедно с условията на лицевата страна на Поръчката са само условия, уреждащи договорните отношения между Купувача и Продавача във връзка със Стоките/Услугите.Алтернативните условия в офертата, фактурите, потвържденията или други документи на Продавача са невалидни и нямат ефект.Никакви промени в условията на Поръчката, включително без ограничение тези правила и условия, няма да бъдат обвързващи за Купувача, освен ако не са съгласувани писмено от упълномощения представител на Купувача.

2. ПОКУПКА.Поръчката представлява оферта от страна на Купувача за закупуване на Стоките и/или Услугите, посочени в нея.Купувачът може да оттегли такава оферта по всяко време чрез уведомление до Продавача.Продавачът ще приеме или отхвърли Поръчката в рамките на периода, посочен в нея, чрез писмено уведомление до Купувача.Ако Продавачът не приеме или отхвърли безусловно Поръчката в рамките на този период от време, тя изтича и определя във всички отношения.Потвърждението на Продавача, приемането на плащането или началото на изпълнението представлява безусловно приемане на Поръчката.

3. ДОКУМЕНТАЦИЯ.Във фактурите и извлеченията от Продавача се посочват отделно ставката на данъка върху добавената стойност (ДДС), начислената сума и регистрационния номер на Продавача.Продавачът ще предостави уведомителни бележки със Стоките, като посочи номера на поръчката, естеството и количеството на Стоките и как и кога са били изпратени Стоките.Всички пратки на Стоките до Купувача трябва да включват опаковъчна бележка и, когато е подходящо, „Сертификат за съответствие“, всяка от които показва номера на поръчката, естеството и количеството на Стоките (включително номера на части).

4. ИМОТ НА КУПУВАЧА.Всички шаблони, матрици, форми, инструменти, чертежи, модели, материали и други артикули, доставени от Купувача на Продавача за целите на изпълнение на поръчка, остават собственост на Купувача и ще бъдат на риск от Продавача, докато не бъдат върнати на Купувача.Продавачът няма да изтегли собствеността на Купувача от попечителството на Продавача, нито ще позволи да бъде използвана (освен за целите на изпълнение на Поръчката), иззета или секвестирана.

5. ДОСТАВКА.Времето е от съществено значение за изпълнението на поръчката.Продавачът доставя Стоките до и/или изпълнява Услугите в помещенията, посочени в Поръчката, на или преди датата на доставка, посочена в Поръчката, или ако не е посочена дата, в рамките на разумен срок.Ако Продавачът не може да достави до договорената дата, Продавачът ще предприеме такива специални договорености за доставка, които Купувачът може да посочи, за негова сметка и тези договорености не засягат правата на Купувача по Поръчката.Купувачът може да поиска отлагане на доставката на Стоките и/или изпълнението на Услугите, като в този случай Продавачът ще организира всяко необходимо безопасно съхранение на риск на Продавача.

6. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ.Цената на Стоките/Услугите ще бъде както е посочено в Поръчката и не включва приложимия ДДС (който се дължи от Купувача по фактура с ДДС) и включва всички такси за опаковане, опаковане, транспортиране, застраховка, мита или такси (различни от ДДС).Купувачът трябва да плати за доставените Стоки/Услуги в рамките на 60 дни след получаване на валидна фактура с ДДС от Продавача, освен ако не е посочено друго в Поръчката, при условие че Стоките/Услугите са доставени и безусловно приети от Купувача.Дори когато Купувачът е извършил плащане, Купувачът си запазва правото да отхвърли, в рамките на разумен период след като са били доставени на Купувача, цялата или част от Стоките/Услугите, ако те не отговарят във всички отношения на Поръчката, и в такъв случай Продавачът ще възстанови при поискване всички суми, платени от или от името на Купувача по отношение на такива Стоки/Услуги и ще вземе всички отхвърлени Стоки.

7. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА РИСКА/ПРАВОТО.Без да се засягат правата на Купувача да отхвърли Стоките, правото на собственост върху Стоките преминава към Купувача при доставка.Рискът в Стоките преминава към Купувача само когато бъдат приети от Купувача.Ако Стоките бъдат отхвърлени от Купувача след плащане за тях, правото на собственост върху такива Стоки се връща на Продавача само при получаване от Купувача на пълно възстановяване на сумата, платена за такива Стоки.

8. ИЗПИТВАНЕ И ПРОВЕРКА.Купувачът си запазва правото да тества/проверява Стоките/Услугите преди или при получаване на доставката.Продавачът, преди доставката на Стоки/Услуги, ще извърши и запише такива тестове/инспекции, каквито Купувачът може да поиска, и ще предостави на Купувача безплатно заверени копия на всички направени записи.Без да се ограничава действието на предходното изречение, ако британски или международен стандарт се прилага за Стоките/Услугите, Продавачът ще тества/инспектира съответните Стоки/Услуги в строго съответствие с този стандарт.

9. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ/ВЪЗЛАГАНЕ.Продавачът няма да възлага на подизпълнители или да възлага която и да е част от тази Поръчка без предварителното писмено съгласие на Купувача.Купувачът може да прехвърли предимствата и задълженията по тази поръчка на всяко лице.

Покупка

10. ГАРАНЦИИ.Всички условия, гаранции и ангажименти от страна на Продавача и всички права и средства за защита на Купувача, изразени или подразбиращи се от обичайното право или закон, се прилагат към Поръчката, включително, но не само пригодност за целта и продаваемост, на основание, че Продавачът има пълна информация за целите, за които Купувачът изисква Стоките/Услугите.Стоките трябва да отговарят на спецификациите/декларациите, направени от Продавача, и всички съответни кодекси на практика, насоки, стандарти и препоръки, направени от търговски асоциации или други органи, включително всички приложими британски и международни стандарти, и да са в съответствие с най-добрите индустриални практики.Стоките трябва да бъдат от добри и здрави материали и първокласна изработка, без никакви дефекти.Услугите се предоставят с цялото необходимо умение и грижа и въз основа на това, че Продавачът се държи като експерт във всеки аспект от изпълнението на Поръчката.Продавачът изрично гарантира, че има правото да прехвърли правото на собственост върху Стоките и че Стоките са освободени от каквито и да е такси, задържане, тежести или други права в полза на трета страна.Гаранциите на Продавача са в сила за 18 месеца от доставката на Стоките или изпълнението на Услугите.

11. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ.Продавачът защитава и обезщетява Купувача от и срещу всякакви загуби, искове и разходи (включително адвокатски хонорари), произтичащи от:

(a) всякакви лични наранявания или щети на имущество, причинени от Продавача, негови агенти, служители или служители или от Стоките и/или Услугите;и

(b) всяко нарушение на право на интелектуална или индустриална собственост, свързано със Стоките и/или Услугите, освен когато такова нарушение е свързано с дизайн, предоставен единствено от Купувача.

В случай на загуба/искове/разходи, произтичащи от (b), Продавачът, за своя сметка и по избор на Купувача, или ще направи Стоките ненарушителни, ще ги замени със съвместими Стоки, които не са в нарушение, или ще възстанови изцяло сумите, платени от Купувач по отношение на стоките в нарушение.

12. ПРЕКРАТЯВАНЕ.Без да се засягат каквито и да е права или средства за защита, на които може да има право, Купувачът може да прекрати поръчката с незабавен ефект без каквато и да е отговорност в случай на някое от следните: (a) Продавачът сключи доброволно споразумение със своите кредитори или стане обект на административен ред, фалира, преминава в ликвидация (освен за целите на сливане или преустройство);(b) длъжник поема владение или е назначен за всички или част от активите или предприятията на Продавача;(c) Продавачът извърши нарушение на задълженията си по Поръчката и не успее да поправи това нарушение (когато може да се поправи) в рамките на двадесет и осем (28) дни след получаване на писмено известие от Купувача, изискващо отстраняване;(d) Продавачът прекратява или заплашва да преустанови дейността си или изпада в несъстоятелност;или (д) Купувачът основателно се опасява, че някое от събитията, споменати по-горе, е на път да се случи във връзка с Продавача и съответно уведомява Продавача.Освен това Купувачът има право да прекрати Поръчката по всяко време и по каквато и да е причина, като предостави десет (10) дни писмено предизвестие на Продавача.

13. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ.Продавачът няма и ще гарантира, че неговите служители, агенти и подизпълнители не използват или разкриват на трета страна каквато и да е информация, свързана с бизнеса на Купувача, включително, но не само спецификации, мостри и чертежи, които могат да станат известни на Продавачът чрез изпълнението на Поръчката или по друг начин, с изключение на това, че такава информация може да се използва при необходимост за правилното изпълнение на Поръчката.След завършване на Поръчката Продавачът ще върне и достави на Купувача незабавно всички такива елементи и копия от тях.Продавачът няма право, без предварителното писмено съгласие на Купувача, да използва името или търговските марки на Купувача във връзка с Поръчката или да разкрива съществуването на Поръчката в рекламни материали.

14. ДЪРЖАВНИ ДОГОВОРИ.Ако на лицевата страна на Поръчката е посочено, че тя е в помощ на договор, сключен с Купувача от Министерство на правителството на Китай, условията, посочени в Приложението към настоящото, се прилагат за Поръчката.В случай, че някое от условията в Приложението е в конфликт с условията тук, първите имат предимство.Продавачът потвърждава, че цените, начислени по Поръчката, не надвишават тези, начислени за подобни стоки, доставени от Продавача по пряк договор между Министерство на правителството на Китай и Продавача.Препратките към Купувача във всеки договор между Купувача и отдел на китайското правителство ще се считат за препратки към Продавача за целите на настоящите Правила и условия

15. ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА.Продавачът трябва да уведоми Купувача за всякаква информация относно вещества, които са предмет на Монреалския протокол, които могат да бъдат предмет на Поръчката.Продавачът спазва всички приложими разпоредби относно вещества, опасни за здравето, и предоставя на Купувача такава информация за такива вещества, доставени по Поръчката, каквато Купувачът може да поиска с цел изпълнение на задълженията си съгласно тези разпоредби или по друг начин да гарантира, че Купувачът е запознат с всякакви специални предпазни мерки, необходими за избягване на застрашаването на здравето и безопасността на всяко лице при получаване и/или използване на Стоките.

16. ЗАКОН.Заповедта се урежда от английското право и двете страни се подчиняват на изключителната юрисдикция на китайските съдилища.

17. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОИЗХОД;СЪОТВЕТСТВИЕ ЗА КОНФЛИКТНИ МИНЕРАЛИ.Продавачът ще предостави на Купувача сертификат за произход за всяка от Стоките, продадени по-долу, и такъв сертификат ще посочва правилото за произход, което Продавачът е използвал при изготвянето на удостоверението.

18. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.Никакъв отказ от страна на Купувача за нарушение на Поръчката от страна на Продавача няма да се счита за отказ от всяко последващо нарушение от Продавача на същата или друга разпоредба.Ако някоя от разпоредбите на настоящия документ бъде счетена от компетентен орган за невалидна или неприложима изцяло или частично, валидността на останалите разпоредби няма да бъде засегната.Клаузи или други разпоредби, изразени или подразбиращи се, че остават в сила след изтичане или прекратяване, остават в сила, включително следното: клаузи 10, 11 и 13. Уведомленията, които трябва да бъдат връчени съгласно настоящото, трябва да бъдат в писмен вид и могат да бъдат доставени на ръка, изпратени по първокласна поща или изпратени чрез изпращане по факс до адреса на другата страна, фигуриращ в Поръчката, или всеки друг адрес, уведомяван писмено от време на време от страните.